Phanh Intorq BFK557– Phanh Điện Từ Kendrion Intorq BFK557