Phanh Intorq BFK464 – Phanh Điện Từ Kendrion Intorq BFK464