Fife H3194 – Cảm Biến Quang Điện Fife H3194-306-05 Eagle Eye